ปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 11
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

ปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 10
โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

ปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 9
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล

ปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 8
โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

ปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 7
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์

ปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 6
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม